Prenájom nehnuteľného majetku – Krajské múzeum v Prešove

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

  • časť pozemku parcelné číslo KN C 392 zapísaného na liste vlastníctva č. 959, katastrálne územie Prešov, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
  • prenajímaná plocha v m2: 51 m2

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Minimálne nájomné:

  • 14,00 €/m2/rok

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 051/7734708 u Mgr. Tomášovej – ekonómky
  • Žiadosti o prenájom časti pozemku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom – neotvárať“ v termíne do 07.06. 2012 na adresu:

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86
080 01 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024