Prenájom nehnuteľného majetku – Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné

  • Predmetom nájmu je prenájom podstrešného a strešného priestoru budovy Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, 066 01 Humenné, LV č. 8363, parcelné číslo 3884, súpisné číslo 2933, katastrálne územie Humenné, o ploche 1,5 m2

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/7754134, 057/7752394
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, cenovej ponuky, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 27.12. 2011 na adresu školy:

Hotelová akadémia
Štefánikova 28
066 01 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024