Prenájom nehnuteľného majetku – Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné

  • Predmetom nájmu je prenájom podstrešného a strešného priestoru budovy Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, 066 01 Humenné, LV č. 8363, parcelné číslo 3884, súpisné číslo 2933, katastrálne územie Humenné, o ploche 4 m2

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/7754134, 057/7752394
  • Žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku s uvedením identifikačných údajov, cenovej ponuky, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 23.03.2012 na adresu školy:

Hotelová akadémia
Štefánikova 28
066 01 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024