Prenájom nehnuteľného majetku – Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

12. 12. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca majetku:

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • priestor o pôdoryse 30 m2 nachádzajúci sa na streche budovy Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove, nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 14730, postavená na parcele č. 3490/2, súpisné číslo 1121, v katastrálnom území Bardejov, na ul. Pod Vinbargom 3.
 • priestor je vhodný na umiestnenie telekomunikačných a technologických zariadení a káblovej prípojky.
 • Spôsob nájmu: priamy nájom
 • Minimálna cena nájmu – trhové nájomné na základe prieskumu trhu za 1 m2 plochy. Podružné meranie elektrickej energie, prípadne vlastnú prípojku si zabezpečí nájomca na vlastné náklady
 • Doba nájmu: neurčitá

Predkladanie ponúk:

 • Termín na doručenie žiadostí o nájom:do 29.12.2014 do 14:00 h. v zalepenej obálke s označením „Prenájom – strecha – neotvárať“ na adresu školy:

Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3
085 01 Bardejov

Žiadosť musí obsahovať:

 • cenovú ponuku – navrhovaná cena musí byť uvedená v € za m2 plochy (pôdorysu)
 • účel nájmu
 • doba nájmu
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO)
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa) so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 054/4885126, alebo skola@habj.sk

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 11.12.2014 do 29.12.2014, 14:00.

V Prešove 12. 12. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024