Prenájom nehnuteľného majetku - Gymnázium Kukučínova, Poprad

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a) ods. 9 úvodnej vety zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), s prihliadnutím na § 9a) ods.2, 5 zákona a § 11 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium Kukučínova 4239/1, 058 01 Poprad.

Predmet prenájmu:

  • strecha a bočná stena budovy telocvične T 18 a technická miestnosť budovy uvedenej telocvične nachádzajúcej sa v Poprade na Kukučínovej ulici, zapísanej na liste vlastníctva 1625, súpisné číslo 4251 na parcele 1417/19 katastrálneho územia Spišská Sobota
    Výmer strechy: 1242 m2
    Výmer steny: 80 m2
    Výmer technickej miestnosti: 7,25 m2

Spôsob nájmu:

  • priamy prenájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie poskytne PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD., riaditeľ školy 0905895660
  • Cenové ponuky záujemcov s uvedením navrhovaného nájomného, doby, účelu nájmu, identifikačnými údajmi a súhlasom na spracovanie osobných údajov žiadame doručiť do 19.09.2011 9:00 na adresu školy:

Gymnázium
Kukučínova 4239/1
058 01 Poprad

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024