Prenájom nehnuteľného majetku – DSS v Brezovičke

25. 11. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Domov sociálnych služieb v Brezovičke, Brezovička 62, 082 74 Brezovica nad Torysou

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • Strešná plocha o celkovej výmere 1,00 m2 na budove DSS, súp. č. 62, postavenej na parcele č. 394/2 v katastrálnom území Brezovička, evidovanej na LV č.261
  • Spôsob nájmu: priamy nájom.
  • Doba nájmu: na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy.
  • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien.

K nájomnému budú fakturované náklady za dodávané služby spojené s užívaním predmetu nájmu.

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom majetku s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke označenej „NÁJOM-NEOTVÁRAŤ“ do 10. 12. 2013 na adresu správcu:

Domov sociálnych služieb v Brezovičke
Brezovička 62
082 74 Brezovica nad Torysou

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 051/4591295 – Ing. Jozef Planý, riaditeľ DSS a na čísle 051/4891055 – Katarína Petríková, ekonóm DSS.

V Prešove 25. 11. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024