Prenájom nehnuteľného majetku – Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 08161 Prešov

Predmet nájmu:

1. nebytové priestory

 • obchodno – predajné priestory o výmere 121 m² a kancelárske a skladové priestory o výmere 38 m², čiže celkováplocha nebytovýchpriestorov o výmere 159 m². Priestory sa nachádzajú na prízemí historických budov DJZ, Hlavná č. 46, Prešov.
 • Objekt – stavba je evidovaná na LV č. 12252, katastrálne územie Prešov, parcelné číslo 496, zastavaná plocha o výmere 209 m² a na nej postavená stavba súpisné č. 2965.

2. plocha na umiestnenie informačnej tabule nad vstupom do podzemného parkoviska z oboch strán.

 • Informačná tabuľa môže mať rozmer 7000 x 1500 mm, t.j. 10,5 m².
 • Pozemok, na ktorom je inžinierska stavba – komunikácia do podzemného parkoviska je evidovaný na LV č.12252, katastrálne územie Prešov, parcelné číslo 4070/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 280 m². Prenajímaná plocha sa nachádza na Námestí legionárov 6 v Prešove pred objektom divadla.

Poznámka:

 • Predmety nájmu sú samostatné.

Spôsob nájmu:

 • Priamy nájom

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadne prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 0907971940, Ing. Bajtošová.
 • Žiadosti o prenájom plochy na umiestnenie informačnej tabule a prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom – neotvárať“ do 27.7.2012 na adresu:

  Divadlo Jonáša Záborského
  Námestie legionárov 6
  081 61 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024