Prenájom nehnuteľného majetku – Divadlo Jonáša Záborského Prešov

9. 02. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • Plocha na umiestnenie reklamného zariadenia s obrazovkou o výmere 1m2 nachádzajúca sa v blízkosti križovatky ulíc Grešová – Hlavná.
  • Pozemok je evidovaný na LV č.12252, katastrálne územie Prešov, parcelné číslo 4070/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3089 m². Nachádza sa na Námestí legionárov 6, pred objektom divadla.
  • Na prenajímanej ploche je umiestnené reklamné zariadenie s pripojením na siete, ktoré je vo vlastníctve predchádzajúceho nájomcu. Nový nájomca bude musieť usporiadať vlastnícke vzťahy k reklamnému zariadeniu a zlegalizovať všetky potrebné povolenia k užívaniu reklamného zariadenia.
  • DJZ neposkytuje pripojenie na elektrickú energiu ani iné média.
  • Nájomca bude povinný počas trvania nájmu bezplatne umiestniť na reklamnej obrazovke reklamné spoty k divadelným predstaveniam, ktoré mu dodá prenajímateľ.
  • Nájom bude uzatvorený na dobu neurčitú.
  • Minimálna cena nájmu: 40,- eur za 1 m²/rok.
  • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom plochy na umiestnenie reklamného zariadenia s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom – neotvárať“ do 25.02.2015 na adresu:

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6
081 61 Prešov

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadne prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 0907971940 alebo bajtosova@djz.sk.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 9.2.2015 do 25.02.2015.

V Prešove 9. 2. 2015

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024