Prenájom nehnuteľného majetku – Divadlo Jonáša Záborského Prešov

23. 09. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • Plocha na umiestnenie 2 informačných tabúľ, každej o výmere 10,5m2 nad vstupom do podzemného parkoviska z oboch strán. Celková výmera prenajatej plochy je 21m2.
  • Pozemok, na ktorom je inžinierska stavba – komunikácia do podzemného parkoviska je evidovaný na LV č.12252, katastrálne územie Prešov, parcelné číslo 4070/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 280 m². Nachádza sa na Námestí legionárov 6, pred objektom divadla.
  • Na prenajatú plochu budú umiestnené informačné panely označujúce možnosť parkovania v podzemnom parkovisku pre návštevníkov herne a hotela Dukla.
  • Panely budú osvetlené, ale DJZ neposkytne pripojenie na elektrickú energiu. Na elektrinu budú napojené z hotela Dukla, alebo z podzemného parkoviska, ktoré nie sú vo vlastníctve PSK.
  • Nájom bude uzatvorený na dobu neurčitú.
  • Minimálna cena nájmu: 40,- eur za 1 m²/rok.
  • spôsob nájmu: priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadne prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 0907971940 alebo bajtosova@djz.sk.

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom plochy na umiestnenie informačnej tabule s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom – neotvárať“ do 9.10.2013 na adresu:

Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6
081 61 Prešov

V Prešove 23. 9. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024