Prenájom nebytových priestorov – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Svidník

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

  V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné :

Správca :

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Svidník, SNP 4, 089 01 Svidník

Predmet nájmu :

  • nehnuteľnosť zapísaná na Katastrálnom úrade Prešov, Správa katastra Svidník na liste vlastníctva č. 24, súpisné číslo 325, postavený na parcele č. 1097/3
  • prenajímaná plocha : 41,22 m2
  • prenajímané priestory budú poskytnuté do užívania za účelom vytvorenia ambulancie pre klientov Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, Svidník

Spôsob nájmu :

  • priamy nájom

Kontakt :

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónom čísle 054/7882141
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s názvom „Neotvárať“ do 4.11.2011 na adresu :

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
SNP 4
089 01 Svidník

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024