Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe DSS vo Vranove nad Topľou

27. 05. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Domov sociálnych služieb, Školská 646, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO:00696358, rozpočtová organizácia

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory – 2 špeciálne triedy o celkovej výmere 47,52 m2 (miestnosť o výmere 25,92 m2 a miestnosť o výmere 21,60 m2), nachádzajúce sa v priestoroch zariadenia Domova sociálnych služieb (ďalej len DSS) vo Vranove nad Topľou v budove súpisné číslo 646, na pozemku parc.č. KNC 2339 – zastavaná plocha a nádvorie, evidovanej na LV č. 4243, katastrálneho územia Vranov nad Topľou, vrátane vybavenia hnuteľných majetkom potrebným na zabezpečenie účelu nájmu,

Účel nájmu:

  • zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu klientov zariadenia – prevádzkovanie elokovaných tried

Výška nájomného vrátane platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 1 €/ ročne

Doba nájmu:

  • nájom na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy

do nájmu nájomcu – Spojená škola internátna so sídlom M.R. Štefánika 140, 093 41 Vranov nad Topľou, IČO: 42089808, rozpočtová organizácia štátu

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Prevádzka elokovaných tried slúži na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní pre prijímateľov sociálnej služby umiestnených v DSS vo Vranove nad Topľou.

V Prešove 27. 5. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024