Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe DSS DÚHA v Bardejove

27. 05. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Domov sociálnych služieb DÚHA, ul. 29. augusta 4, 085 01 Bardejov, IČO:17082706, rozpočtová organizácia

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory – miestnosť – trieda o výmere 17,26 m2, nachádzajúca sa v priestoroch zariadenia DSS DÚHA v budove súpisné číslo 872, na pozemku parc.č. KNC 215/2 – zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 11526, katastrálneho územia Bardejov, vrátane vybavenia hnuteľných majetkom potrebným na zabezpečenie účelu nájmu

Účel nájmu:

  • zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu klientov zariadenia – prevádzkovanie elokovanej triedy

Výška nájomného vrátane platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 1 €/ ročne

Doba nájmu:

  • nájom na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy

do nájmu nájomcu – Spojená škola, Pod papierňou, 085 01 Bardejov, IČO: 42079322, rozpočtová organizácia štátu

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Prevádzka elokovanej triedy slúži na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní pre prijímateľov sociálnej služby umiestnených v Domove sociálnych služieb DÚHA.

V Prešove 27. 5. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024