Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe CSS Zátišie v Osadnom

22. 03. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Centrum sociálnych služieb Zátišie, Osadné 89, 067 34 Osadné, IČO:00695432, rozpočtová organizácia

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory – špeciálna trieda o výmere 21,33 m2, nachádzajúca sa na prízemí prevádzkovej budovy zariadenia v Osadnom 89 – budova súpisné číslo 89, na pozemku parc.č. KNC 503/2 – zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 44, katastrálneho územia Osadné, vrátane vybavenia hnuteľných majetkom potrebným na zabezpečenie účelu nájmu

Účel nájmu:

  • zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu klientov zariadenia – prevádzkovanie elokovanej triedy

Výška nájomného vrátane platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 1 €/ ročne

Doba nájmu:

  • nájom na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy

do nájmu nájomcu – Spojená škola internátna, Komenského 3, 066 01 Humenné, IČO: 42080487, štátna rozpočtová organizácia

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Prevádzka elokovanej triedy slúži na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní pre prijímateľov sociálnej služby umiestnených v Centre sociálnych služieb Zátišie.

V Prešove 22. 3. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024