Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe CSS Zátišie v Osadnom

22. 03. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Centrum sociálnych služieb Zátišie, Osadné 89, 067 34 Osadné, IČO:00695432, rozpočtová organizácia

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory o celkovej výmere 10,49 m2, nachádzajúca sa na 1.poschodí administratívnej budovy zariadenia v Osadnom 89 – budova súpisné číslo 89, na pozemku parc.č. KNC 503/3 – zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 44, katastrálneho územia Osadné,

Účel nájmu:

  • využitie nebytových priestorov na zriadenie nocovne pre dvoch vodičov SAD Humenné, a.s. zabezpečujúcich autobusovú dopravu v smere Osadné – Snina a späť a Osadné – Humenné a späť

Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:

  • 1 € / ročne,

Doba nájmu:

  • nájom na dobu neurčitú od účinnosti zmluvy

do nájmu nájomcu – Obec Osadné, 067 34 Osadné, IČO: 00323357

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Na základe Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave, uzatvorenej dňa 02. 01. 2002 podľa § 15 zák. NR SR o cestnej doprave č. 168/1996 Z. z. uzatvorenej medzi Obcou Osadné 100, 067 34 Nižná Jablonka a SAD Humenné, a.s., Fidlíková 1, 066 01 Humenné, sa Obec Osadné ako koncová obec zaväzuje zabezpečiť nocovňu pre vodičov SAD. Obec nemá ubytovacie priestory vhodné na zriadenie takejto nocovne a autobusová doprava slúži aj pre zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby CSS Zátišie.

V Prešove 22. 3. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024