Prenájom nebytových priestorov – Vihorlatské múzeum v Humennom

7. 03. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody č. 1, 066 18 Humenné

Predmet nájmu:

 • Kancelárske priestory:

miestnosť č. 37 o rozlohe 31 m2
miestnosť č. 37/A o rozlohe 22 m2

 • chodbové priestory a WC o rozlohe 33 m2
 • Prenajímaná plocha celkom: 86 m2

Nebytové priestory o celkovej výmere 86 m2 nachádzajúce sa v budove Vihorlatského múzea v Humennom, Námestie slobody č. 1, na prízemí – severné krídlo, v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 2440, parc. č. 1, súp. č. 1. Objekt je kultúrnou pamiatkou.

Podmienky:

 • využitie priestoru: kancelárske priestory
 • obdobie od 1. 4. 2014 – neurčito
 • minimálna cena za m2 na rok pre kancelárske priestory : 25,35 €/m2
  minimálna cena za m2 na rok pre chodbové priestory : 6,74 €/ m2

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Prenájom nebytových priestorov – súťaž NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Vihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody č. 1
066 18 Humenné

 • Posledný deň prijímania ponúk: 25. 3. 2014 do 12:00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 za rok),
 • podnikateľský zámer,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: Mgr. Vasil Fedič,tel.:057/7752240, mail:sekretariat@muzeumhumenne.sk

V Prešove 7. 3. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024