Prenájom nebytových priestorov – Vihorlatské múzeum v Humennom

22. 02. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Vyhlasovateľ:

Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody č. 1, 066 18 Humenné

Predmet nájmu:

 • Kancelárske priestory: miestnosť č. 70a o rozlohe 23 m2
 • Chodbové priestory a WC o rozlohe 18 m2
 • Prenajímaná plocha celkom: 41 m2
 • Nebytové priestory o celkovej výmere 41 m2 nachádzajúce sa v budove Vihorlatského múzea v Humennom, Námestie slobody č. 1, budova kaštieľa – severné krídlo č. 70a – na poschodí nehnuteľnosti so súpisným číslom 1, na parcele KN C č.1, zapísanej na liste vlastníctva č. 9916, katastrálne územie Humenné. Objekt je kultúrnou pamiatkou.

Podmienky:

 • využitie priestoru: kancelárske priestory
 • obdobie nájmu: nájom na dobu neurčitú najskôr od 1. 4. 2016
 • minimálna cena nájmu za m2 na rok pre kancelárske priestory : 25,35 €/m2
 • minimálna cena nájmu za m2 na rok pre chodbové priestory : 8 €/ m2
 • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za energie a služby spojené s nájmom
 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu s označeným heslom „Prenájom nebytových priestorov – súťaž – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Vihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody č. 1
066 18 Humenné

Posledný deň prijímania ponúk: 09.03.2016 do 15:00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 za rok),
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle: Mgr. Vasil Fedič, tel.:057/7752240, mail:sekretariat@muzeumhumenne.sk

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke úradu PSK od 22.02.2016 do 09.03.2016, 15:00.

V Prešove 22. 2. 2016

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024