Prenájom nebytových priestorov - Vihorlatské múzeum, Humenné

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Vihorlatské múzeum, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné 

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 2440, súpisné číslo 1 (budova kaštieľa), katastrálne územie Humenné
  • objekt: „budova kaštieľa Humenné“
  • účel:  kancelárske priestory
  • prenajímaná plocha: 27,36 m2

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/ 77 531 76 – Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ múzea alebo 057/77 522 40 – Marta Vasková, ekonómka 
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme zasielať do 18. 11. 2010 na adresu:

          Vihorlatské múzeum
          Námestie slobody 1
          066 01 Humenné

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024