Prenájom nebytových priestorov - Vihorlatské múzeum, Humenné

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Vihorlatské múzeum, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné 

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 2440, súpisné číslo 1 (budova kaštieľa), katastrálne územie Humenné
  • objekt: „budova kaštieľa“
  • účel:  reštauračné služby 
  • prenajímaná plocha: 600 m2                                                                                                              

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/ 77 531 76 – Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ múzea alebo 057/77 522 40 – Marta Vasková, ekonómka.
  • Obhliadka priestorov sa uskutoční dňa 4.11.2010 o 10.00 hod.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme zasielať do 05. 11. 2010 na adresu:

          Vihorlatské múzeum
          Námestie slobody 1
          066 01 Humenné

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024