Prenájom nebytových priestorov – Vihorlatské múzeum, Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, odst. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Vihorlatské múzeum, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 2440, súpisné číslo 1 (budova kaštieľa) na parc. č. 1, katastrálne územie Humenné
  • objekt: budova kaštieľa Humenné
  • účel: záujmová činnosť, kancelárske priestory
  • prenajímaná plocha: 27,36 m2

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

  • na základe prieskumu trhu

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/7753176 – Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ múzea alebo 057/7752240 – Marta Vasková, ekonómka.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme zaslať v zalepenej obálke s heslom „Nájom – neotvárať“ do 6. 12. 2011 na adresu:

Vihorlatské múzeum
Námestie slobody 1
066 01 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024