Prenájom nebytových priestorov - Vihorlatské múzeum, Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Vihorlatské múzeum, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 2440, súpisné číslo 1 (budova kaštieľa), katastrálne územie Humenné
  • objekt: „budova kaštieľa Humenné“
  • účel: poskytovanie služieb
  • prenajímaná plocha: 86 m2

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

  • na základe prieskumu trhu

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/7753176 – Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ múzea alebo 057/7752240 – Marta Vasková, ekonómka
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Nájom – neotvárať“ do 13. 7. 2011 na adresu:

Vihorlatské múzeum
Námestie slobody 1
066 01 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024