Prenájom nebytových priestorov - Vihorlatské múzeum, Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Vihorlatské múzeum, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 2440, súpisné číslo 1 (budova kaštieľa), katastrálne územie Humenné
  • objekt: „budova kaštieľa Humenné“
  • účel: kultúrno-výchovná činnosť
  • prenajímaná plocha: 186 m2

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

  • na základe prieskumu trhu

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/7753176 – Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ múzea alebo 057/7752240 – Marta Vasková, ekonómka
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Nájom – neotvárať“ do 13. 7. 2011 na adresu:

Vihorlatské múzeum
Námestie slobody 1
066 01 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024