Prenájom nebytových priestorov - Vihorlatská knižnica Humenné

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Vihorlatská knižnica, Námestie slobody 50, 066 80 Humenné 

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4846 sa nachádza na ul. Námestie slobody 50, Humenné, parcelné číslo 6874, súpisné číslo 1737, katastrálne územie Humenné
  • objekt: priestory na prízemí vedľa hlavného vchodu Vihorlatskej knižnice – bývala vzorková predajňa nábytku
  • prenajímaná plocha:  hlavná miestnosť                                          74      m2
                                      hlavná miestnosť                                          15,70 m2

                                            ostatné priestory:  chodba, WC                  30,2  m2
                                                                               vedľajšia miestnosť    3,7  m2

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/ 77 635 18 alebo 057/77 635 17.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme zasielať do 31. 05. 2010 na adresu:

          Vihorlatská knižnica
          Námestie slobody 50
          066 01 Humenné

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024