Prenájom nebytových priestorov v k.ú. Humenné

2. 06. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • predmetom nájmu sú nebytové priestory o celkovej výmere 62,8 m2 umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č.2440, súpisné číslo 1, na parcele číslo KN C 1, katastrálne územie Humenné
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v suterénnych priestoroch budovy na Námestí slobody 1, Humenné
 • nebytové priestory v suteréne sú vhodné na zriadenie skladu
 • minimálne nájomné – trhové nájomné podľa prieskumu cien, minimálne vo výške 15 EUR/m2/rok
 • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s nájmom
 • Spôsob nájmu: Priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov požadujeme doručiť v termíne do 17. 06. 2015 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s označením: Nájom – neotvárať“ na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Organizačný odbor
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 • Rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky.
 • Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.
 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.


Žiadosť musí obsahovať:

 • cenovú ponuku – navrhovaná cena musí byť uvedená v EUR /m²/rok,
 • účel nájmu,
 • dobu nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa) so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 051/7081345.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 02.06.2015 do 17.06.2015, 14:00.

V Prešove 2. 6. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024