Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Úradu PSK

28. 01. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • nebytové priestory – miestnosť č. 7.10 o celkovej výmere 21,05 m2 umiestnená v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 13515, súpisné číslo 5043, na parcele KN C číslo 852/1, katastrálne územie Prešov
 • prenajímané priestory sa nachádzajú na 7. poschodí budovy na Námestí mieru 2 v Prešove
 • k prenajímanej miestnosti bude daná do prenájmu aj časť prislúchajúcich spoločných priestorov (chodby, sociálne zariadenia)
 • minimálne nájomné – trhové nájomné podľa prieskumu cien, minimálne vo výške 40 EUR/m2/rok
 • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za energie a služby spojené s nájmom
 • doba nájmu: – na dobu neurčitú
 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov požadujeme doručiť v termíne do 15. 02. 2016 do 15:00 hod. v zalepenej obálke s označením: Nájom – neotvárať“ na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Organizačný odbor
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 • Rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky.
 • Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.
 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.Žiadosť musí obsahovať:

 • cenovú ponuku – navrhovaná cena musí byť uvedená v EUR /m²/rok,
 • účel nájmu,
 • dobu nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa) so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 051/7081338.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 28.01.2016 do 15.02.2016, 15:00. 

V Prešove 28. 1. 2016

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024