Prenájom nebytových priestorov – Stredná zdravotnícka škola, Prešov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 080 24 Prešov

Predmet zmluvy:

  • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 3350 , súpisné číslo 5967, na parcele číslo 4877, katastrálne územie Prešov, objekt: budova A SZŠ Prešov, priestory v suteréne, časť miestnosti č. 36
  • prenajímaná plocha: 14 m2 – za účelom zriadenia školského bufetu
  • Minimálne nájomné: 16,60 €/m2 /rok

V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady.

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 051/7733304 – PhDr. Gabriela Mihalčínová , riaditeľka školy, Ing. Helena Vargová 051/7734992 – ekonómka školy.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov (overený živnostenský list), predmetu nájmu, ceny, účelu nájmu požadujeme doručiť v termíne do 7.10.2011 do 13.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Nájom – školský bufet – neotvárať“ na adresu:

Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36
080 24 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024