Prenájom nebytových priestorov – Stredná umelecká škola, Prešov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, 080 01 Prešov

Predmet zmluvy:

  • nebytové priestory evidované na liste vlastníctva č. 6620, súpisné číslo stavby 12590, na parcele číslo 4687/2, katastrálne územie: 849 502 Prešov,
  • prenajímané priestory sa nachádzajú na prízemí budovy Strednej umeleckej školy, v Prešove, Vodárenská 3, pod schodmi, tieto priestory je nutné upraviť na vlastné náklady,
  • nebytové priestory sú vhodné na zriadenie bufetu,
  • prístup do týchto priestorov je cez hlavný vchod budovy školy,
  • prenajímaná plocha: o výmere 5,85 m2 (3,00m x 1,95m),
  • doba nájmu: neurčitá
  • spôsob nájmu: priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 051/7711458, 0918360055 u p.Ľudmily Magurovej – hospodárky školy.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 17.8. 2012 v zalepenej obálke označenej heslom „Ponuka – bufet“ na adresu školy:
Stredná umelecká škola
Vodárenská 3
080 01 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024