Prenájom nebytových priestorov – Stredná priemyselná škola,Komenského 5, Bardejov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná priemyselná škola, Komenského 5, 085 01 Bardejov

Predmet zmluvy:

 • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 2579, súpisné číslo 555, na parcele číslo 1159/1, katastrálne územie Bardejov
 • objekt: budova SPŠ, Bardejov, priestory na 1. poschodí
 • prenajímaná plocha:

  – telocvičňa č. 140: 397 m2
  – šatňa so sprchou č. 147: 38 m2
  – šatňa so sprchou č. 149: 39 m2
  – chodba: 66 m2
  CELKOM: 540 m2

  za účelom vyučovania telesnej výchovy a kultúrno-spoločenských aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním – a to raz týždenne vo štvrtok od 7.45 hod. do13.45 hod. – 6 hod. týždenne, t.j. 24 hod. mesačne 

 • priestory nie je možné prenajať samostatne
 • podmienkou je súvislý prenájom počas celej uvedenej prenajatej doby

Minimálne nájomné: 15,50 €/hod.

V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady.

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 054/472 24 50 – Mgr. Vladimír Jacenko, riaditeľ školy, Božena Michalčinová – hospodárka
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov predmetu nájmu, ceny, účelu nájmu požadujeme doručiť v termíne do 06.09.2011 do 13.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Nájom – telocvičňa – neotvárať“ na adresu:

Stredná priemyselná škola
Komenského 5
085 42 Bardejov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024