Prenájom nebytových priestorov – Stredná priemyselná škola v Snine

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

 

Správca:

Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 01 Snina, IČO: 161721

Predmet nájmu:

  • Časti nebytových priestorov budovy školy SPŠ v Snine, na ulici Partizánskej číslo 1059/23, zapísaných na LV č. 330 k. ú. Snina, súpisné číslo 1059, nachádzajúcich sa v budove školy na parcelách č. 404/7 a 404/10.

a.) učebňa (trieda), o výmere 36 m2

b.) učebňa (trieda), o výmere 54 m2

c.) učebňa (trieda), o výmere 72 m2

d.) telocvičňa A026 s príslušenstvom, o výmere 306 m2

e.) telocvičňa B121 s príslušenstvom, o výmere 175 m2

Spôsob nájmu:

  • Priamy nájom na základe nájomnej zmluvy, v dohodnutom čase aj krátkodobo resp. jednorázovo. Priestory je možné prenajať aj jednotlivo.

Minimálna cena nájmu:

  • na základe prieskumu trhu.

Kontakt:

  • Bližšie informácie na t.č. 0944422444 – Ing. Snítil – zástupca riaditeľa školy
  • Žiadosti o prenájom jednotlivých nebytových priestorov s uvedením Vašich identifikačných údajov, účelu nájmu, doby nájmu, navrhovanej ceny, požadujeme doručiť najneskôr do 8.3.2012 do 12,00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom podľa predmetu nájmu – napríklad “ Nájom – učebňa 54m2– neotvárať „,alebo napríklad “ Nájom – telocvičňa A026 – neotvárať “ na adresu školy:

Stredná priemyselná škola
Partizánska 1058/23
069 01 Snina

 

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024