Prenájom nebytových priestorov - Stredná priemyselná škola Svidník

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1480, súpisné číslo 369, na parcele číslo 648, katastrálne územie Svidník, objekt: budova SPŠ,
  • prenajímaná plocha v m2: 49 m2
  • jedná sa o nebytové priestory (vhodné ako dielňa, sklad)

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 054/7881810 správcu – Mgr. Pavel Olejár, riaditeľ školy.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v termíne do 26.10. 2012, 14:00 na adresu:

Mgr. Pavel Olejár
riaditeľ školy
Stredná priemyselná škola Svidník
Sovietskych hrdinov 369/24
089 01 Svidník

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024