Prenájom nebytových priestorov – Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov

8. 08. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NRSR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení kde vyšších územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné.

Správca:

 • SPŠ stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

 • predmetom nájmu je nebytový priestor o výmere 25,30 m2
 • nebytový priestor č. miestnosti 35 sa nachádza na I. poschodí vedľa vchodu SPŠ stavebnej, Plzenská 10, Prešov, súpisné č. 2831, č. parcely KN C 3961/2, zapísanej na LV č. 12894, katastrálne územie Prešov
 • priestor je určený na zriadenie a prevádzkovanie bufetového predaja pre žiakov a pracovníkov školy

Podmienky nájmu:

 • úprava priestorov určených na prenájom a zariadenie bufetu na vlastné náklady nájomcu bez možnosti kompenzácie
 • prevádzkovanie bufetu v čase určenom prenajímateľom
 • doba nájmu neurčitá od 1. 9. 2014
 • minimálna cena nájmu 40,-€/m2/rok

  v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za energie a služby spojené s nájmom

 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Cenová ponuka – bufet – neotvárať“ na adresu:

SPŠ stavebná
Plzenská 10
080 01 Prešov

 • Termín zasielania cenových ponúk je do 25. 8. 2014 do 9.30 h. Rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky na obálke. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží nekompletnú ponuku, alebo viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 na rok),
 • účel nájmu
 • ponukový list tovaru
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenia záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok PSK v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákona v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schválenia predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontankt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 051/7732603 u Ing. Stanislava Repeľa, riaditeľa školy.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 8.8.2014 do 28.8.2014, 9:30.

V Prešove 8. 8. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024