Prenájom nebytových priestorov - Stredná priemyselná škola Poprad

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

  • Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828/23, 058 01 Poprad

Predmet zmluvy:

  • nebytové priestory – chodbový priestor s výmerou 9 m2 nachádzajúci sa v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 4720, súpisné číslo 828, parcelné číslo 2596/1, katastrálne územie Poprad,
  • priestory sa nachádzajú v budove Strednej priemyselnej školy Poprad, Mnoheľova 828/23, Poprad
  • prenajímaný priestor má samostatný vchod z pešej komunikácie
  • možnosť využitia priestoru: – predajňa drobného tovaru
  • minimálna cena nájmu bez nákladov na energie a služby je: 25 Eur/mesačne
  • doba prenájmu po vzájomnej dohode poprípade na dobu neurčitú

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/789 36 02
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 11. 3. 2011 do 14:00 v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná priemyselná škola
Mnoheľova 828/23
058 46 Poprad

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024