Prenájom nebytových priestorov - Stredná priemyselná škola Poprad

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad 

Predmet nájmu:

  • pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 4720, parcelné číslo 2596/1, súpisné číslo 828, katastrálne územie Poprad
  • objekt: pozemok – plocha určená pre cvičisko – praktický výcvik účastníkov vodičského kurzu
  • prenajímaná plocha:  936 m2 

Podmienky:

  • využitie plochy pre výcvik je možný iba počas sobôt a nedieľ od 8.00 hod. do 17.00 hod. a 1x mesačne na 2 hodiny počas záverečných skúšok vo vopred dohodnutom termíne

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/ 78 936 02.
  • Žiadosti o prenájom plochy pre cvičisko s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme zasielať do 23.2.2010 na adresu:

          Stredná priemyselná škola
          Mnoheľova 828
          058 46 Poprad

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024