Prenájom nebytových priestorov - Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska Humenné

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, 066 59 Humenné

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8357 sa nachádza na ul. Komenského 1, Humenné, parcelné číslo 3356, súpisné číslo 1434, katastrálne územie Humenné
  •  objekt: ŠKOLA – časť „D“
  •  prenajímaná plocha v m2:

                                  priestory telocvične:    566 m2
                                  spoločné priestory:       64 m2

                                  SPOLU:                            630 m2

                                  priestory spoločenskej miestnosti:    465 m2
                                  spoločné priestory:                                 181 m2

                                  SPOLU:                                                        646 m2

  •  objekt: ŠKOLA – časť „B“ miestnosť na prízemí, vhodná na prevádzku školského bufetu

                                  priestory miestnosti           42      m2
                                  spoločné priestory                5,65 m2

                                  SPOLU:                                    47,65 m2

  • objekt – ŠKOLA – časť „B a C“ – učebne na III. poschodí      

              priestory učební                                     380 m
              spoločné priestory                                203 m
2

              SPOLU:                                                      583 m2 

 

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu  057/188 81 30, 057/775 40 48.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, doby nájmu, účelu nájmu  požadujeme zasielať do 20. 09. 2010 na adresu:

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska
Komenského 1
066 59 Humenné

 

 

 

                                 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024