Prenájom nebytových priestorov - Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska Humenné

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, 066 59 Humenné

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8357, sa nachádza na ulici Komenského 1, parcelné číslo 3356, súpisné číslo 1434, katastrálne územie Humenné
  •  objekt – ŠKOLA – časť „D
  •  prenajímaná plocha v m2 :

priestory telocvične   566 m2
spoločné priestory       64 m2  
SPOLU:                           630 m2

 

                   priestory spoločenskej miestnosti   465 m2
                   spoločné priestory                                181 m2  
                   SPOLU:                                                      646 m2

 

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu   057/788 81 30 alebo 057/775 40 48. 
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby, účelu  nájmu požadujeme zasielať do 13.11.2009 na adresu:

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska
ul. Komenského 1
066 59 Humenné

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024