Prenájom nebytových priestorov - Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, 066 59 Humenné

Predmet nájmu:

Nápojový automat

  • nebytové priestory na dočasné užívanie za účelom osadenia a prevádzkovania nápojových automatov na občerstvenie teplými nápojmi žiakov a pracovníkov školy; nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8357, sa nachádza na ulici Komenského 1, parcelné číslo 3356, súpisné číslo 1434, katastrálne územie Humenné
  • objekt – Š K O L A – časť „B“
  • prenajímaná plocha v m2: 1m2

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/1888130 alebo 057/775 40 48.
  • Žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť do 22. 02. 2012 9:00 v zalepenej obálke označenej heslom: „Nájom – nápojový automat – neotvárať“ na adresu:

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska 
Komenského 1
066 59 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024