Prenájom nebytových priestorov - Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, 066 59 Humenné

Predmet nájmu:

  • Nebytové priestory – učebne
  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8357 sa nachádza na ul. Komenského 1, Humenné, parcelné číslo 3356, súpisné číslo 1434, katastrálne územie Humenné, objekt – Š K O L A
  • prenajímaná plocha v m2:

– učebňa výpočtovej techniky 1. poschodie časť A – 46,80 m2
– učebňa 1. poschodie časť C – 64 m2
– spoločné priestory 40 m2
SPOLU: 150,80 m2

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/1888130 alebo 057/775 40 48.
  • Žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť do 10. 02. 2012 do 9:00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom: „Nájom – učebne – neotvárať“ na adresu:

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska
Komenského 1
066 59 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024