Prenájom nebytových priestorov - Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

  

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, 066 59 Humenné

Predmet nájmu:

1.) Telocvičňa (po vyučovacom procese)

 • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8357 sa nachádza na ul. Komenského 1, parcelné číslo 3356, súpisné číslo 1434, katastrálne územie Humenné
 • objekt – ŠKOLA
 • prenajímaná plocha v m2:

– priestory telocvične 566,00 m2
– šatňa 34,20 m2
– spoločné priestory 30,00 m2

SPOLU: 630,20 m2

2.) Nebytové priestory – učebne

 • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8357 sa nachádza na ul. Komenského 1, Humenné, parcelné číslo 3356, súpisné číslo 1434, katastrálne územie Humenné
 • objekt – Š K O L A
 • prenajímaná plocha v m2:

– učebňa výpočtová technika 1. poschodie časť A – 46,80 m2
– učebňa 1. poschodie časť C – 64 m2
– spoločné priestory 40 m2

SPOLU: 150,80 m2

3.) Nebytové priestory

 • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8357, sa nachádza na ulici Komenského 1, parcelné číslo 3356, súpisné číslo 1434, katastrálne územie Humenné
 • objekt – Š K O L A
 • prenajímaná plocha v m2:

– nebytové priestory 192,36 m2

SPOLU: 192,36 m2

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/1888130 alebo 057/775 40 48.
 • Žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby, účelu nájmu požadujeme doručiť do 04. 10. 2011 9:00 na adresu:

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska
Komenského 1
066 59 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024