Prenájom nebytových priestorov - Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, 066 59 Humenné

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8357, sa nachádza na ulici Komenského 1, parcelné číslo 3352/1, súpisné číslo 1436, katastrálne územie Humenné
  • objekt – Školská jedáleň
  • prenajímaná plocha v m2:

plocha školskej kuchyne a školskej jedálne 943,5 m2
plocha na kanceláriu                                            24    m2
plocha skladových priestorov                           218,2 m2
spoločné priestory a klubovne                         913    m2
—————————————————————————————————
SPOLU: 2 056,70 m2

  • uzatvorenie nájomnej zmluvy je podmienené prevzatím práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov voči súčasným zamestnancom Školskej jedálne

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/7888130 alebo 057/775 40 48
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby, účelu nájmu požadujeme doručiť do 30.06. 2011  na adresu:

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska
Komenského 1
066 59 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024