Prenájom nebytových priestorov - Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné: 

Správca:

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, 066 59 Humenné

Predmet nájmu:

 • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8357, sa nachádza na ulici Komenského 1, parcelné číslo 3352/1, súpisné číslo 1436, katastrálne územie Humenné
 • objekt – Školská jedáleň
 • prenajímaná plocha v m2:

plocha školskej kuchyne a školskej jedálne  943,5 m2
plocha na kanceláriu                                               24 m2
plocha skladových priestorov                           218,2 m2
spoločné priestory a klubovne                           913 m2
—————————————————————————————————
SPOLU:                                                             2 056,70 m2

Minimálne nájomné:

 • plocha školskej kuchyne a školskej jedálne 33,36 €/m2/ rok
 • plocha na kanceláriu: 39 €/m2/rok
 • plocha skladových priestorov 14,40 €/m2/rok
 • spoločné priestory a klubovne 9,9 2€/m2/rok
 • zariadenie kuchyne 863 €/rok
 • užívanie systému na objednávanie stravy 1 500 €/rok

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, plyn – kúrenie, voda a daň z nehnuteľnosti.

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom na dobu určitú do 31.12.2015

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/7888130 alebo 057/775 40 48.
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s označením „Nájom ŠJ – neotvárať“: do 14.06. 2011 na adresu:

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska
Komenského 1, 066 59 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024