Prenájom nebytových priestorov – Stredná priemyselná škola Bardejov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná priemyselná škola, Komenského 5, 085 01 Bardejov

Predmet zmluvy:

  • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 2579, súpisné číslo 555, na parcele číslo 1159/1, katastrálne územie Bardejov
  • objekt: budova SPŠ, Bardejov, priestory na 1. poschodí
  • prenajímaná plocha:

1. miestnosť: 19 m2 – za účelom zriadenia školského bufetu

2. priestor o výmere 1 m2 na prevádzkovanie nápojového automatu

  • priestory je možné prenajať samostatne 

Minimálne nájomné:

1. plocha za účelom zriadenia školského bufetu: 25,00 €/m2/rok

2. prevádzkovanie nápojového automatu: 84,00 €/rok

V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady.

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 054/472 24 50 – Mgr. Vladimír Jacenko, riaditeľ školy, Božena Michalčinová – hospodárka
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov (overený živnostenský list), predmetu nájmu, ceny, účelu nájmu požadujeme doručiť v termíne do 10.8.2011 do 13.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Nájom – predmet nájmu – neotvárať“ na adresu:

Stredná priemyselná škola
Komenského 5
085 42 Bardejov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024