Prenájom nebytových priestorov – Stredná pedagogická škola, Levoča

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

  V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná pedagogická škola, Bottova 15 A, 054 01 Levoča

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4263 sa nachádza na ul. Bottovej 15 A, parcelné číslo 660/9, súpisné číslo 3069, katastrálne územie Levoča, objekt „Škola – učebňa“
  • prenajímaná plocha v m2: 69,59 m2
  • prenájom po vyučovacom procese
  • spôsob nájmu: priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 053 4512205, 053 4699405
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť do 27. 2. 2012, v zalepenej obálke označenej heslom: „Nájom – učebňa – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná pedagogická škola
Bottova 15 A
054 01 Levoča

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024