Prenájom nebytových priestorov - Stredná pedagogická škola, Levoča

14. 11. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná pedagogická škola, Bottova 15 A, 054 01 Levoča

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4263 sa nachádza na ul. Bottovej 15 A, parcelné číslo 660/9, súpisné číslo 3069, katastrálne územie Levoča, objekt „Škola – malá telocvičňa“
  • prenajímaná plocha v m2: 72,47
  • prenájom po vyučovacom procese
  • spôsob nájmu: priamy nájom
  • Minimálna cena nájmu – trhové nájomné na základe prieskumu trhu za hod. + vypočítané režijné náklady.

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť do 29. 11. 2013 do 9.00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom: „Nájom – malá telocvičňa – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná pedagogická škola
Bottova 15 A
054 01 Levoča

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 053 4512205, 053 4699405

 

 

V Prešove 14. 11. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024