Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola v Kežmarku

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola v Kežmarku, Pradiarenská 1, 060 01 Kežmarok

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1994, súpisné číslo 1231, na parcele číslo 3722/3, katastrálne územie Kežmarok
  • objekt: budova školy na Pradiarenskej 1 v Kežmarku

1.) prenajímané priestory – prízemie, 1. a 2. poschodie, plocha v m2 :

  • priestory o výmere 1127,86 m2 (14 učební, 3 kabinety, 2 sklady, chodby, schodiská a WC)
  • priestory sú vhodné výučbu žiakov, poskytovanie služieb, resp. ako skladové priestory

2.) prenajímané priestory – telocvičňa s príslušenstvom na prízemí, plocha v m2 :

  • priestory o výmere 683,64 m2 ( telocvičňa, chodby, šatne, WC)
  • nájom možný 2 x v týždni počas dní školského vyučovania od 01.09. – 30.06. každoročne

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/4523039 – RNDr. Daniel Dudzik, riaditeľ školy, príp. p. Závacká, hospodárka
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v termíne do 22. 07. 2011 14:00 na adresu:

Stredná odborná škola
Pradiarenská 1
060 01 Kežmarok

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024