Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola technická, Prešov

15. 01. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • nebytové priestory o celkovej výmere 18 m2 nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 1918, súp. č. 4776 na parcele č.9038/2 v katastrálnom území Prešov, na ul. Volgogradská 1 v Prešove v internátnej časti školy
  • vhodné využitie priestorov – kancelárske účely
  • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien.

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

  • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, ceny v €/m2/rok, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom – neotvárať“ v termíne do 30. 01. 2015 do 10:00 na adresu:

Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1
080 01 Prešov

  • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom PSK.

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 051/7714561 – p. Jedináková, e-mail: prevadzka@sost-po.sk

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 15.1.2015 do 30.1.2015, 10:00.

V Prešove 15. 1. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024