Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola technická, Poprad

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad

Predmet zmluvy:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1006 sa nachádza na ulici Rovnej, súpisné číslo 597, parcelné číslo 1550, katastrálne územie Spišská Sobota

          objekt Dielne IT – prízemie a I. poschodie

  • prenajímaná plocha v m2:

          prízemie:  – skladové priestory o výmere 305,1 m2
                             – spoločné priestory o výmere 41,42 m2
                             – ostatné priestory o výmere 144,08 m2

          I. poschodie:  – skladové priestory o výmere 278,2 m2
                                   – spoločné priestory o výmere 49,9 m2
                                   – ostatné priestory o výmere 152,2 m2

Na sprevádzkovanie objektu sú nutné drobné opravy. 

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/788 08 40, e-mail: investicie@souvag.sk
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu požadujeme zasielať do 15.10.2009 na adresu:

          Stredná odborná škola technická
          Kukučínova 483/12
          058 01 Poprad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024