Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory v objekte evidovanom na liste vlastníctva č.2969, na parcele číslo 526, katastrálne územie Stará Ľubovňa
  • prenajímané priestory sa nachádzajú v budove kotolne – uhoľňa
  • nebytové priestory sú prázdne a sú určené na ustajnenie koní
  • prenajímaná plocha: 399 m2
  • spôsob nájmu : priamy nájom

Minimálne nájomné:

  • plocha využívaná na ustajnenie koní : 5 EUR/m2/rok

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, vykurovanie, vodné a stočné. Upratovanie a odvoz odpadu si môže nájomca riešiť na svoje náklady alebo ich bude poskytovať prenajímateľ za úhradu.

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/7164319 – Katarína Dudová.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, predmetu nájmu, špecifikácie a účelu nájmu požadujeme doručiť do 6.2.2013 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s označením „Nájom – neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola
Jarmočná 108
064 01 Stará Ľubovňa

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024