Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola, Snina

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z.o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory na prízemí budovy kuchyne na ulici Palarikova, Snina
 • nehnuteľnosť zapísaná v LV č. 1970, katastrálne územie Snina, súp. č. 3974 na parcele 7522/6
 • prenajímana plocha:

78 m2 – miestnosť na skladovanie alebo inú činnosť
32 m2 – miestnosť na skladovanie alebo inú činnosť
2 m2     – WC

možnosť prenajať miestnosti aj samostane

 • nájom možný na dlhšie obdobie

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

 • na základe prieskumu trhu

Kontakt:

 • Bližšie informácie na t.č. 057/7623309 – ekonóm školy
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov,ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 24.10.2011 v zalepenej obálke s heslom „nájom – neotvárať“ na adresu:

  Stredná odborná škola 
  Sládkovičova 2723/120

  069 27 Snina

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024