Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Snina

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory:
    1. miestnosť + chodba – 32 m2
    2. WC –  2 m2
  • nehnuteľnosť zapísaná v LV č. 1970, katastrálne územie Snina, súpisné číslo 3974, na parcele 7522/6
  • Spôsob nájmu: priamy nájom
  • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien, nájomné nezahŕňa cenu za služby spojené s nájmom

Kontakt:

  • Bližšie informácie na t.č. 057/7623309 – Ing. Kníž
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom nebytových priestorov – neotvárať“ v termíne do 27.12.2012 na adresu školy:

Stredná odborná škola
Sládkovičova 2723/120
069 27 Snina

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024