Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Snina

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

Predmet nájmu:

  • Učebne :

1. učebňa 37 m2
2. učebňa 40 m2
3. učebňa 18,65 m2
4. učebňa 10,55 m2

  • nehnuteľnosť zapísaná v LV č. 1970, katastrálne územie Snina, budova súp. č. 2207  – domov mládeže na parcele č.1372/8

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

  • trhové nájomné podľa prieskumu cien, nájomné nezahŕňa cenu za služby spojené s nájmom

Kontakt:

  • Bližšie informácie na t.č. 057/7623309 – ekonóm školy
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom – učebne – neotvárať“ v termíne do 08.11.2012 na adresu školy:

Stredná odborná škola
Sládkovičova 2723/120
069 27 Snina

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024