Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Snina

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

Predmet nájmu:

 • priestory bufetu
 • nehnuteľnosť zapísaná v LV č. 1970, k.ú. Snina, súp. č. 2723 na parcele 1372/17
 • prenajímaná plocha v m2: 20 m2
 • požadované podmienky:

  – bufet otvorený od 7.00 do 14.00 pondelok – piatok
  – odoberanie výrobkov žiackych produktívnych prác z odboru kuchár, cukrár
  – umožnenie prevádzkovej praxe našich žiakov

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

 • trhové nájomné podľa prieskumu cien

Kontakt:

 • Bližšie informácie na t.č. 057/7623309 – ekonóm školy
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu požadujeme doručiť do 08.08.2012 v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom – bufet – neotvárať“ na adresu školy:

  Stredná odborná škola
  Sládkovičova 2723/120
  069 27 Snina

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024